Jdi na obsah Jdi na menu
 


ÚVOD
 
Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000-51, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, intoleranci atd. Cílem minimálního preventivního programu je ve spolupráci s rodiči formovat takovou osobnost žáka, která je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, ptát se, dělat rozhodnutí, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým volným časem a zvládat základní sociální dovednosti.
V letošním školním roce bude základním principem prevence na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a prevence a rozvoj dovedností, které vedou u dětí a mládeže k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona.
Minimální preventivní program v této podobě se nedá považovat za konečný. Každý další školní rok přináší nové podněty a nápady a na základě zkušeností hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky.
Za velmi důležitou oblast považuji prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek, boj proti nudě (především smysluplným využívání volného času).
 
 
CÍLE PROJEKTU
 
Ø      stanovit si správný žebříček hodnot
Ø      učit se řešit různé problémy
Ø      informovat žáky o účincích návykových látek
Ø      mít zdravé sebevědomí
Ø      umět čelit tlaku vrstevníků
Ø      umět říci „ne“
Ø      naučit se rozlišovat dobré a špatné
Ø      zkvalitnit sociální komunikaci
Ø      schopnost zařadit se a obstát v kolektivu
Ø      zlepšovat mezilidské vztahy
Ø      umět se sebeovládat
Ø      umět si vážit sebe samého
Ø      znát zásady slušného chování
Ø      dokázat měnit špatné postoje
Ø      mít správný režim dne
Ø      umět správně trávit volný čas
Ø      znát centra pomoci
Ø      zapojit žáky do školních a mimoškolních aktivit
Ø      správně trávit volný čas

Ø      znát svá práva a povinnosti

Pokračování