Jdi na obsah Jdi na menu
 


PŘESNÝ POSTUP PŘI ŘEŠENÍ ŠIKANY
 
Řeší metodický pokyn MŠMT č.j. 28 275/2000-22
·        Rozhovor s informátory a oběťmi (je důležité, aby o tom nevěděli ostatní žáci)
·        Nalezení vhodných svědků (ti, kteří s obětí sympatizují; pozor na tzv.slušné
             žáky, kteří se dobře učí)
·        Individuální, případné konfrontační rozhovory se svědky (aby ostatní nevěděli,
             např.po vyučování; NE konfrontace obětí a agresorů)
·        Ochrana oběti (zvýšený dozor, popř. zůstat doma)
·        Rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi dobrá příprava, dostatek
             důkazů)
 Výchovná komise:
 a) Seznámení rodičů s problémem
b) Postupné vyjádření všech pedagogů
c) Vyjádření žáka
d) Vyjádření rodičů
e) Rozhodování komise za zavřenými dveřmi
f) Seznámení rodičů a žáka se závěrem komise
· Rozhovor s rodiči oběti (individuální setkání; informovat o zjištěních a
závěrech školy, domluvit se na dalších opatřeních)
· Práce s celou třídou (spolupráce s profesionály – SVP,PPP,…)
Sankce:
- násilí, které nemá znaky šikanování řeší třídní učitel dle svého uvážení (NTU, DTU),
případně předkládá návrh ped.radě (DŘŠ, snížený stupeň z chování)
- prokázané šikanování – 3.stupeň z chování
 
 
 
KLÍČOVÉ DOKUMENTY PRO OBLAST PREVENCE
 
·        Strategie prevence rizikových projevů a chování dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy na období 2009-2012
·        Metodický pokyn k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (2006/2007-51)
·        Metodický pokyn MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení (24246/2008-6)
·        Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví (10194/2002-14)
·        Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance (14423/99-22)
·        Vyhláška o poskytování poradenských služeb na školách a školských poradenských zařízení 72/2005