Jdi na obsah Jdi na menu
 


         Program školy je zaměřen na získávání základních informací o vztahu člověka a přírody a jeho role v utváření životního prostředí. Žák by měl získat určité znalosti, dovednosti a postoje k ochraně a tvorbě životního prostředí.
 
            Environmentální výchova je začleňována do jednotlivých vzdělávacích oborů jako průřezové téma a to v těchto čtyřech základních tematických okruzích :
·        Ekosystémy
·        Základní podmínky života
·        Lidské aktivity a problémy životního prostředí
·        Vztah člověka k prostředí
 
V našich podmínkách jde především o poznávací proces a praktické činnosti každého jedince.
 
Zaměřili jsme se na činnost člověka a společnosti v regionu šluknovského výběžku a prostředí školy.
   
 V oblasti kompetencí se snažíme vytvářet schopnosti posuzovat a vyhodnocovat informace související s životním prostředím.
 
Hlavní důraz klademe na pracovní kompetence. Pomocí vybraných pracovních aktivit vedeme žáky k odpovědnému a šetrnému vztahu k přírodě včetně utváření základních pravidel chování při pobytu v přírodě. Velký důraz klademe na šetrné nakládání s přírodními zdroji a odpady.
 
V rámci občanských kompetencí umožňujeme žákům poznávat přírodní a kulturní hodnoty svého nejbližšího okolí, důsledky jejich poškozování a nezbytnost ochrany životního prostředí.
 
Z tohoto důvodu se zaměřujeme na spolupráci s ekologickými středisky, neziskovými organizacemi, Domem dětí a mládeže Rumburk a s městem Rumburk. Zároveň vedeme žáky k péči o vnější i vnitřní prostory školy.
    
Cíle školního programu EVVO se realizují při výuce jednotlivých předmětů v ročnících 1. a 2. stupně, při vycházkách a exkurzích v regionu šluknovského výběžku.
           

Program je plněn postupně během roku, může být upravován podle potřeb školy a doplňován o nové aktivity a poznatky.

Pokračování: