Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přístup k informacím a jejich transfer
 
Většina informací pro rodiče žáků je obsažena v žákovských knížkách v příslušných kolonkách. Další informace o dění ve škole jsou k dispozici na webových stránkách školy. Jsou tam uvedeny i nejdůležitější telefonní čísla a kontakty.
Veřejnost je informována o dění ve škole na nástěnce u hlavního vchodu a v místním či regionálním tisku.
Rodiče mají možnost oslovit vedení školy osobně, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím třídních učitelů nebo školské rady. Tuto oblast považuji za plně funkční a účinnou.
 
 
Řízení školy, personální agendy a dalšího vzdělávání
 
Úroveň systémového řízení
 
Řízení školy je systematické, ředitel školy i jeho zástupce mají přesně rozdělené kompetence jak v oblasti kontrolní, tak i řídící. Řídící činnost je koncipována tak, aby byla minimálně formální a maximálně efektivní. Pro kvalitu a účinnost řízení je nezbytný informační systém, který napomáhá tomu, aby chod školy byl co nejefektivnější a bez zbytečných výkyvů. Většina primárního kontaktu se odehrává vzájemnou komunikací, informace všeho druhu jsou předávány na pedagogických a provozních poradách, dále k předávání informací slouží též nástěnka ve sborovně. Zájmem vedení školy je co nejobjektivnější a nejefektivnější komunikace mezi zainteresovanými stranami.
 
Plánování řídících činností
 
Škola má vypracován střednědobý plán rozvoje školy (na čtyřleté období), který vychází z analýzy výchozího stavu, tj. předcházejícího období. Koncepci vytvářejí hlavní cíle školy a hlavní úkoly rozvoje školy. Ty jsou rozpracovány do pěti oblastí. Vzdělávací program je zpracován do časově tématických plánů jednotlivých ročníků a předmětů.
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků je jasně definován na základě směrnice ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a dělí se na institucionální vzdělávání, studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů a samostudium.
 
Efektivita organizace školy
 
Vyhodnotitelnost cílů, stanovených v koncepci školy je dobrá, strategie koncepce jasně zřetelná a strukturovaná.
Rozvrh hodin je zpracován tak, aby respektoval hygienické požadavky na práci jak žáků, tak pedagogických pracovníků. Plně respektuje délku přestávek i členění dopoledního a odpoledního vyučování – počty hodin vyučovaných v jednom dni a týdenní hodinovou dotaci v jednotlivých předmětech a ročnících.
Organizační struktura školy je jasně dána a zcela odpovídá skutečnosti. Jednotlivé vyučovací hodiny jsou vymezeny zvoněním. V každé třídě jsou hodiny, je vyvěšen rozpis vyučovacích hodin a ve sborovně je vyvěšen rozpis dozorů.
Školní řád byl vypracován vedením školy na základě Školského zákona.

Vede žáky a všechny zaměstnance školy k dodržování základních demokratických principů v mezilidských vztazích. Přesně vymezuje jak práva, tak i povinnosti dětí i dospělých (zaměstnanců, zákonných zástupců žáků).

Pokračování