Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plánování řídících činností

 

Plánování řídících činností
 
Škola má vypracován střednědobý plán rozvoje školy (na čtyřleté období), který vychází z analýzy výchozího stavu, tj. předcházejícího období. Koncepci vytvářejí hlavní cíle školy a hlavní úkoly rozvoje školy. Ty jsou rozpracovány do pěti oblastí. Vzdělávací program je zpracován do časově tématických plánů jednotlivých ročníků a předmětů.
Plán vzdělávání pedagogických pracovníků je jasně definován na základě směrnice ředitele školy k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků a dělí se na institucionální vzdělávání, studium k získání dalších kvalifikačních předpokladů a samostudium.
 
Efektivita organizace školy
 
Vyhodnotitelnost cílů, stanovených v koncepci školy je dobrá, strategie koncepce jasně zřetelná a strukturovaná.
Rozvrh hodin je zpracován tak, aby respektoval hygienické požadavky na práci jak žáků, tak pedagogických pracovníků. Plně respektuje délku přestávek i členění dopoledního a odpoledního vyučování – počty hodin vyučovaných v jednom dni a týdenní hodinovou dotaci v jednotlivých předmětech a ročnících.
Organizační struktura školy je jasně dána a zcela odpovídá skutečnosti. Jednotlivé vyučovací hodiny jsou vymezeny zvoněním. V každé třídě jsou hodiny, je vyvěšen rozpis vyučovacích hodin a ve sborovně je vyvěšen rozpis dozorů.
Školní řád byl vypracován vedením školy na základě Školského zákona.
Vede žáky a všechny zaměstnance školy k dodržování základních demokratických principů v mezilidských vztazích. Přesně vymezuje jak práva, tak i povinnosti dětí i dospělých (zaměstnanců, zákonných zástupců žáků).
 
Metodická podpora kvality výuky
 
Na velmi dobré úrovni je metodická spolupráce pedagogů ve škole – třídních učitelů i ostatních učitelů vyučujících jednotlivé předměty v rámci metodického sdružení.
Začínající, nově kvalifikovaní a nově příchozí vyučující mají určeného kolegu (kolegyni), kteří jim poskytují metodickou a organizační podporu.
Vedení školy usiluje o to, aby si neaprobovaní učitelé doplnili potřebnou kvalifikaci.
 
 
Zlepšování kvality výsledků vzdělávání a prezentace školy
 
Zlepšování kvality výsledků vzdělávání je rozhodně v největší míře na straně žáků, kteří během školního roku zameškají velké množství hodin. Vzhledem k nedostatečné domácí přípravě na vyučování, pak nedokáží zameškanou látku v mnoha případech dohnat. To se pak projevuje v jejich hodnocení horšími známkami.
Prezentace školy na veřejnosti je na velmi dobré úrovni. Mnoho informací a fotografií ze života školy lze najít na webové stránce školy. Práce školy je také prezentována v místním i regionálním tisku. Jednou za dva roky pořádá škola v DK Rumburk výstavu z výtvarné a pracovní činnosti všech žáků školy. Žáci školy se rovněž zúčastňují krajských či celorepublikových soutěží z výtvarné výchovy.
 
 
Datum vyhotovení zprávy: 3.8.2011             Ředitel školy: Mgr.,Bc. Vladimír Šamša