Jdi na obsah Jdi na menu
 


Efektivita využívání finančních zdrojů

 

Pro pedagogický sbor nejsou hygienické podmínky ideální. Jejich zázemí – sborovna a k ní přilehlý kabinet učebních pomůcek je vybaven starším nábytkem. Nevyhovující je zejména umístění  WC pro zaměstnance ve společných prostorách s WC pro žáky.
 
 
3. Efektivita využívání finančních zdrojů
 
Finanční zdroje školy jsou využívány výhradně plánovitě a efektivně, aktuální změny finančního plánu jsou projednávány se zřizovatelem. Na každý rok jsou stanoveny priority. Nejvyššími položkami hrazenými rozpočtem jsou každý rok úhrady za energie (plyn, elektřina, voda).
Škola nemá žádné vedlejší příjmy a nedaří se zatím sehnat finanční prostředky od sponzorů.
V rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků využívali ve větší míře pedagogové vzdělávacích aktivit, které byly plně hrazeny z prostředků ESF.
 
 
4. Průběh vzdělávání
 
a) Plánování a příprava
Vyučování je plánováno na základě dosud platných osnov vzdělávacího programu zvláštní školy, pomocné školy a vlastního ŠVP. Tyto dokumenty stanovují konkrétní vzdělávací cíle a obsah výuky v jednotlivých předmětech. Ve vyučovacích hodinách využívá většina vyučujících didaktické pomůcky, audiovizuální techniku a různé učební materiály.
 
b) Realizace a řízení vyučování
Z kontrol a jednotlivých zpráv učitelů vyplývá, že osnovy jsou plněny průběžně, bez velkých časových rozdílů. Určité problémy vznikají ve výuce podle vlastního ŠVP. Jedná se zejména o německý jazyk, kde se ukazuje, že je příliš náročný pro mladší žáky 2. stupně (z těchto důvodů byla výuka převedena pouze do 8. a 9. roč.) a dějepis, kde je látka příliš rozsáhlá..
Organizací vyučovacích hodin, přizpůsobují vyučující možnostem žáků, které jsou dány charakterem a stupněm postižení. Učitelé uplatňují individuální přístup k žákům, respektují rozdílné pracovní tempo. Upevňování znalostí a dovedností je zaměřeno převážně na časté mechanické opakování. Žáci, kteří mají výraznější problémy, jsou v určitých předmětech vzděláváni podle individuálních plánů.
 
c) Motivace a hodnocení
 
Motivace žáků na začátku vyučovací hodiny se provádí častěji na 1. stupni. Na 2. stupni je tato stránka zjednodušována, nezřídka opomíjena. Velmi často používají vyučující různé formy pochval, které mají u žáků i rodičů kladnou odezvu. Účinek pochval bývá však převážně krátkodobý, především u žáků 2. stupně. Hodnocení žáků je prováděno podle pravidel stanovených Školním řádem.
 
4. Školní klima a vzájemné vztahy školy s rodiči.
 
a) Klima, vztahy

Ze strany pedagogických pracovníků je patrná snaha uplatňovat v jednání se žáky slušný a korektní přístup, který respektuje jejich osobnost, názory a zájmy. Takový přístup se však často nesetkává s obdobným přístupem ze strany řady žáků a jejich zákonných zástupců. Podrážděně a nekriticky reagují na požadavky vyučujících a jejich oprávněné připomínky.

Pokračování