Jdi na obsah Jdi na menu
 


5. Výsledky vzdělávání
 
Výsledky vzdělávání jsou posuzovány kontrolní činností a správami třídních učitelů. Jejich kvalitu určuje klasifikace, se kterou jsou rodiče průběžně seznamováni v průběhu celého školního roku. Porovnávání úrovně vzdělávání s jinými školami se zatím neprovádí. Zčásti je nahrazuje účast žáků naší školy na soutěžích mezi speciálními školami okresu Děčín. Kromě sportovních soutěží jsou výsledky našich žáků velmi dobré.
Jedním z hlavních cílů vzdělávacího procesu je naučit žáky vyjadřovat a obhajovat své názory, vést smysluplnou diskusi. Dosavadní výsledky nejsou úměrné vynaloženému úsilí. Největší překážkou jsou jazyková úroveň a vyjadřovací schopnosti žáků, především v písemné formě.
Každodenním problémem pro vyučující je pracovní morálka a chování žáků. Domácí příprava na vyučování je u velké části žáků, převážně starších, naprosto nevyhovující. Obdobně lze hodnotit nošení pomůcek na vyučování či jejich stav. Hlavní příčinu vidíme v přetrvávajícím nezájmu žáků a jejich rodičů o vzdělávání.
Vzhledem k organizačnímu opatření je počet neprospívajících žáků minimální. Projevuje se i v tolerování a omlouvání velmi časté absence některých žáků. V krajních případech nemohou být takoví žáci klasifikováni v řádném termínu.
Počet žáků s kázeňskými problémy a následnými kázeňskými opatřeními výrazně nenarůstá. U úzkého okruhu žáků nevedou ani udělená kázeňská opatření ani jednání s rodiči k nápravě. V některých případech se rodiče snaží své děti obhajovat a svalovat vinu na spolužáky nebo učitele.
Velmi dobrých výsledků dosahují naši žáci v různých výtvarných soutěžích.
 
Kvalita výchovného poradenství
 
Poradenství, které je poskytováno zákonným zástupcům žáka, je členěno na volbu povolání a výchovné problémy. Obě záležitosti jsou řádně vedeny a zdokumentovány pro potřebu výchovné poradkyně a vedení školy. Výchova k volbě povolání je velmi efektivní – žáci 8. a 9. ročníku se zúčastňují začátkem prosince burz středních škol, kde mohou shlédnout nabídku vhodných učebních oborů. K dispozici je u výchovné poradkyně dostatek informativních materiálů.
Výchovné poradenství hodnotím jako velmi dobré a plně funkční.
 
Primární prevence
 
Primární prevence probíhá na škole na základě vypracovaného „Minimálního preventivního programu“ školním metodikem prevence. Zaměření je rozděleno do několika oblastí:  šikana, vandalismus
            drogové závislosti, alkoholismus, kouření
             kriminalita a delikvence
            xenofobie, rasismus, intolerance
            virtuální drogy (počítače, televize) gamblerství
 
Zajišťování informovanosti žáků o problematice sociálně patologických jevů probíhá prostřednictvím přednášek a besed zajišťovaných Městskou policií, K – centrem a Střední zdravotní školou.

Primární prevenci hodnotím jako velmi dobrou a plně funkční

Pokračování